cfnr.net
当前位置:首页 >> 求教关于python 从列表中嵌套的字典中获取给定值,... >>

求教关于python 从列表中嵌套的字典中获取给定值,...

>>> result = [dict([(k, item[k]) for k in rt1]) for item in rt2]>>> result[{'a': 1, 'b': 2}, {'a': 3, 'b': 3}, {'a': 2, 'b': 1}, {'a': 5, 'b': 0}]>>>>>> result = [(k, [x[k] for x in rt2]) for k in rt1]>>> result[('a', [1, 3, 2,...

递归。用这个函数把dict里面的所有value用递归的方法提取到一个空list里面12345678910111213def dict2flatlist(d,l): print(d) for x in d.keys(): if type(d[x]) == dict: dict2flatlist(d[x],l) else: l.append(d[x]) d = {1:"a",2:"b",3:{4:"...

result = dict() for data in number: result[data[0]] = int(result.get(data[0], 0)) + int(data[3]) print(result)

for key in e: for value in e[key]: print value Python(英语发音:/?pa?θ?n/), 是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言,由Guido van Rossum于1989年发明,第一个公开发行版发行于1991年。 Python是纯粹的自由软件, 源代码和解释器CPyth...

不知道你是不是这个意思, 字典调用values()方法会返回Value值所构成的列表,通过两个循环就能遍历字典里的列表 data = {'a':[1,2,3],'b':[4,5,6]}for l in data.values(): for item in l: print item

result=[]for 列表 in 变量: result.append(dict(列表))print result

a=[1,2,3,{4:'a'},5,{'b':6},7] for x in a: if isinstance(x,dict): for k,v in x.items(): print v

def total_takings(yearly_record): sum = 0 for key,value in yearly_record.items(): for i in value: sum += i return sum

递归。 用这个函数把dict里面的所有value用递归的方法提取到一个空list里面 def dict2flatlist(d,l): print(d) for x in d.keys(): if type(d[x]) == dict: dict2flatlist(d[x],l) else: l.append(d[x]) d = {1:"a",2:"b",3:{4:"c",5:"d",6:{7:"...

Python中如何创建一个类,类实现所有字典的功能,并支持属性取值 class dic(dict): pass

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.cfnr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com