cfnr.net
当前位置:首页 >> vB中FinD mAx怎么用 >>

vB中FinD mAx怎么用

这应该是个自定义变量吧~

dimA(1to10)asinteger,iasinteger,nasinteger,maxasintegerrandomizefori=1to10a(i)=int(rnd()*100)'给数组赋值nextimax=a(1)n=1fori=1to10ifa(i)>maxthenmax=a(i)n=iendifnextiprint"最大值:";max;"下标:";n

VB中没有这个函数,你可以自己写一个嘛。 Public Function Max(a As Single, b As Single) As Single If a > b Then Max = a Else Max = b End Function 这样你就可以使用它了,如 debug.print max(12.5,16) 这时就会输出12.5与16中较大的一个数...

vb里没有max函数,你自己写一个小程序吧!!

'max和min不是自带的系统函数,你必须自己定义:Function Max(a() As Integer)As Integer Dim max As Integer =a(1) //假设你数组在外部是这样定义的:Dim a(1 To 10)什么的…… Dim I As Integer For I=2 To UBound(a) If (maxa(I)) Then min = a...

实例: Private Sub xs() ‘自定义了一个过程 xs () dim a dim b a= "早上好" b="先生" Print a print b End Sub Private Sub Form_Click() call xs() ' 调用自己定义的过程 End Sub

不知道你在什么地方看到的vb中的max vb 中 max 不是什么函数,也不是什么属性或方法。 它可以是自定义的过程名或自定义的函数名。

Private Sub Form_Click() Dim i As Integer, n As Integer Dim a() As Integer n = 3 ReDim a(n) For i = 1 To n a(i) = Rnd * 100 Next Call Sortnum(a, n) Print "Max:" & MaxNum(a, n) Print "Min:" & MinNum(a, n) n = 5 ReDim a(n) For i ...

Me.MaxButton = True,当前窗体的最大化按钮有效,可以通过它使窗体最大化或还原。 Me.MaxButton = False,当前窗体的最大化按钮无效,点击最大化按钮不执行最大化操作。

不是内置函数 一般是变量 或者自定义过程名称 具体用途看代码

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.cfnr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com